Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

hatályos: 2021. 01. 01-től


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Colling Könyvelő és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban ’Szolgáltató’) által nyújtott számviteli szolgáltatások megrendelésével létrejött szerződéses jogviszonyokra terjed ki és a jelen ÁSZF 8. pontjában írtak szerint megkötött Megbízási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelynek aláírásával a Megbízó elismeri, hogy a Megbízási Szerződésben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.colling.hu/ASZF, illetve a Megbízó kívánságára azt a Szolgáltató nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar és angol nyelven készült, magatartási kódexre nem utal, és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A szolgáltatások teljesítésére irányuló szerződéskötés folyamatával a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbiakban megadott elérhetőségeken a Szolgáltató rendelkezésére áll.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Szolgáltató neve:

Colling Könyvelő és Tanácsadó Kft.

Szolgáltató székhelye (iroda, a szolgáltatás nyújtás és a panaszügyintézés a helyszíne)

1134 Budapest, Váci út 49. DC Irodaház I. emelet

Cégjegyzékszáma

01-09-664892

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma

12315284-2-41

Szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt


 • elektronikus levelezési cím

office@colling.hu

 • telefonszám:

+36 1 452 6900IT-szolgáltató (mint további adatfeldolgozó) neve, címe, e-mail címe

IT Részleg Kft. (1182 Budapest, Halomegyházi utca 2/b.; support@it-reszleg.hu)

A megbízási szerződés nyelve

magyar, angol
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 2. Amennyiben a megbízási szerződés magyar és angol nyelven jön létre a felek között, úgy bármilyen eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások gazdasági tevékenységhez kötöttsége folytán a jelen ÁSZF nem vonatkozik a Ptk. 8:1. § (1). 3. pontjában meghatározottak szerint fogyasztónak minősülő partnerekkel létrejövő szerződéses jogviszonyokra.

3. MEGBÍZÓ

 1. A jelen ÁSZF rendelkezései arra, a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre kötelező erővel vonatkoznak, aki Szolgáltató által nyújtott és jelen ÁSZF-ben elérhető bármely szolgáltatását megrendeli (a továbbiakban: Megbízó).

 2. Megbízó a Szolgáltató szolgáltatására vonatkozó Megbízási Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és hogy azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja.

 3. Megbízó köteles a szükséges információk és iratanyagok kellő időben történő rendelkezésre bocsátásával elősegíteni a Szolgáltató Megbízási Szerződésben vállalt tevékenységét azzal, hogy amennyiben ezen információk, illetve iratok átadását Megbízó késedelmesen teljesíti, úgy a Szolgáltatót az emiatt bekövetkező késedelmes teljesítéséért, illetve az ebből fakadó károkért semmilyen felelősség nem terheli.

4. MEGRENDELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A Colling Kft. fő szolgáltatásai (a továbbiakban: Szolgáltatások) a következők:

 1. Számviteli szolgáltatás

  1. A Szolgáltató telephelyén a Megbízó által rendelkezésre bocsátott bizonylatok alapján a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelő analitikus és szintetikus könyvelés:

 • Vevői számlák analitikus és főkönyvi könyvelése, nyilvántartása.

 • Szállítói számlák analitikus és főkönyvi könyvelése, nyilvántartása.

 • Tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenés elszámolása.

 • Banki kivonatok, pénztár könyvelése.

 • Bér és vegyes tételek könyvelése.

 • Év végi számviteli zárás.

 1. A szokásos üzletmenethez szükséges bevallások elkészítése a könyvelésből kinyerhető adatok alapján: NAV, helyi önkormányzatok (helyi adók), kamarák, MNB, KSH felé.

 • KSH és MNB nyomtatványok esetében kizárólag a könyvelési, illetve bérszámfejtési adatokból készülő statisztikák elkészítése e szolgáltatás része.

 • Nem az alapszolgáltatás része, kizárólag egyedi megállapodás alapján: könyezetvédelmi termékdíj bevallás, FELIR szám igénylése, NÉBIH bevallás, EKÁER, idegenfogalmi adó.

 1. Beszámoló összeállítása, elkészítése az Megrendelő jogállása szerint meghatározott formában:

 • Mérleg elkészítése.

 • Eredmény-kimutatás elkészítése.

 • Kiegészítő melléklet elkészítése

 • Nem az alapszolgáltatás része éves beszámoló-készítési kötelezettség esetén az üzleti jelentés elkészítése.

 • Kifejezetten nem a szolgáltatás része a beszámolót elfogadó alapítói / taggyűlési határozatok, jegyzőkönyvek szerkesztése, elkészítése.

 1. Költségvetési kapcsolatok nyilvántartása, rendszeres tájékoztatás a Szolgáltatások körébe tartozó fizetési kötelezettségekről.

 2. A bevallások ellenőrzésével, helyesbítésével kapcsolatos NAV ügyintézés, képviselet.

 3. Nullás, illetve egyéb adóigazolások ügyintézése.

4.2. A Megbízó kizárólagos feladatkörébe tartozó számviteli feladatok

 • Számviteli bizonylatok kiállítása, befogadása, megőrzése.

 • A számviteli bizonylatok Szolgáltató részére történő teljes körű, áttekinthető, rendszerezett, határidőben történő rendelkezésre bocsátása.

 • Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetés.

 • Házipénztár vezetése, pénzkezelés, nyilvántartás, kapcsolódó bejelentési kötelezettségek.

 • Készletnyilvántartás.

 • Leltározás, évi végi leltár lefolytatása, összeállítása.

 • Pénzügyi nyilvántartások vezetése.

 • Üzleti jelentés elkészítése, nonprofit szereveteknél közhasznúsági jelentés elkészítése.

 • A beszámolót elfogadó alapítói / taggyűlési határozatok, jegyzőkönyvek szerkesztése.

 • Könyezetvédelmi termékdíj bevallás, FELIR szám igénylése, NÉBIH bevallás, EKÁER ügyek, idegenfogalmi adó ügyintézése, bevallása.

 • KSH és MNB adatszolgáltatások elkészítése, amennyiben azok nem kizárólagosan a könyvelési és bérszámfejtési adatok alapján készülnek.

 • Számviteli szabályzatok elkészítése, módosítása.

 • Könyvvizsgáló választása, megbízása kötelező könyvvizsgálat esetén.

 • A beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzése, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonása.

 • Rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség esetében a csökkent munkaképességű munkavállalók jogosultságáról való meggyőződés, ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, létszám szolgáltatása.

 • Tranzakciók szerződéssel történő alátámasztottságának biztosítása.

 • Minden, a 4.1. pontban a Szolgáltató alapszolgáltatásaként fel nem sorolt, könyveléssel összefüggő feladat.

4.3. Bérszámfejtési szolgáltatás

• Bérszámfejtési adatbázis kialakítása.

• Havi rendszeres bérszámfejtés.

• Belépők és kilépők adminisztrációja.

• Bérjegyzékek elkészítése és kiosztása.

• Bérköltségekkel és egyéb béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos elszámolások.

• Bérekkel és járulékokkal kapcsolatos bevallások elkészítése és beküldése.

• Foglalkoztatottakra vonatkozó bejelentési, adatszolgáltatás kötelezettségek teljesítése.

 • OEP bejelentések teljesítése.

 • A levont adók, járulékok nyilvántartása.

 • Adóigazolások elkészítése.

 • Bérfeladások elkészítése a könyvelés felé

 • Szolgáltató a béradatok megküldését a jelenléti adatok megküldését követő második munkanapon teljesíti.

4.4. Egyéb szolgáltatások

• Adó és egyéb számviteli tanácsadás.

• Adóhatóságok előtti képviselet.

 • Transzferár nyilvántartás készítése és frissítése.

 • Főkönyvelői szolgáltatás.

 • Nemzetközi standardok szerinti riportok készítése.

 • Pénzügyi átvilágítás.

 • Szabályzatok készítése.

 • Adóügyviteli szolgáltatás (bevallások elkészítése).

 • Adótanácsadás, adóhatósági képviselet.

 • Adminisztratív támogatás – számlázás, bankszámla kezelése, ügyintézés egyéb hivataloknál

 • Székhely biztosítása.

 • Ügyvezetői, végelszámolói szolgáltatás.

4.5. Az alapszolgáltatásba nem tartozó, külön megállapodás és díj ellenében végzett szolgáltatások:

 • Készletnyilvántartás.

 • Számviteli szabályzatok elkészítése, módosítása.

 • Speciális, a Megbízó igényei szerinti adatkigyűjtés, továbbá nemzetközi és egyéb, a Megbízó speciális igényei szerinti jelentések készítése.

 • Munkajogi dokumentációs tevékenység.

 • Útnyilvántartások készítése.

 • Egyéb rendkívüli levelek, jogorvoslati kérelmek stb. elkészítése, és ennek során az illetékes hatóságok, szervek előtti ügyintézés, tanácsadás (kivéve akkor, ha a Szolgáltató hibájából kifolyólag van szükség a fent említett ügyintézésekre).

 • Hitel, vagy lízingkérelem elkészítése és ennek kapcsán ügyintézés, eljárás, banki adatlapok kitöltése.

 • Pályázatok elkészítése, utólagos pályázati dokumentációs tevékenység, bizonylatkigyűjtés, ennek kapcsán ügyintézés, eljárás.

 • A jelen szerződés tárgyát képező adatszolgáltatások irodaszer-igényén felüli további irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, biztosítása, illetve ezek költségének viselése.

 • Futár- és postaköltségek viselése.

 • Rehabilitációs ellátásra való jogosultságot igazoló okiratok minősítése.

4.6. A Megrendelő állandó, meghatalmazotti képviselete az adóhatóság előtt

 1. A Szolgáltató a Megbízási szerződés ilyen kikötése esetén az Art. és az Air. rendelkezései szerint ellátja az Megrendelő állandó meghatalmazotti képviseletét az adóhatóság előtt az alábbi feltételekkel.

 2. Az állandó meghatalmazás bejelentésével a bejelentett kötelezettségekkel kapcsolatban a meghatalmazás, megbízás időtartama alatt a meghatalmazott, Szolgáltató által elkövetett jogsértés miatt megállapított mulasztási bírság a Szolgáltatót terheli. Mentesül a mulasztási bírság alól, ha bizonyítja, hogy a bevallás, adatszolgáltatás tartalma az ő érdekkörén kívül eső okból hibás vagy hiányos, illetve a bevallási késedelem az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza.

 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az adóhatóság előtt saját felelőssége kimentésére, bizonyítékok előterjesztésére – és ez azzal a következménnyel járhat, hogy az adóhatóság a mulasztási bírságot Megrendelő terhére állapítja meg. Megrendelőre így kiszabott mulasztási bírság nem hárítható vissza a Szolgáltatóra.

 4. Megrendelő köteles a könyvelési szerződésből eredő kötelezettségeit – iratátadás, adat és információ-szolgáltatást – akként teljesíteni, hogy a Szolgáltató az állandó meghatalmazotti kötelezettségeit az adóhatóság felé határidőben teljesíteni tudja. Ha az irat- és információszolgáltatás határidőben nem volt teljes körű, a határidő megtartása érdekében Szolgáltató jogosult a rendelkezésre álló iratok, információk alapján eljárni.

 5. Megrendelő a saját mulasztására visszavezethető jogkövetkezményekért felel.

 6. Szolgáltató jogosult az állandó meghatalmazásra vonatkozó megbízást a Megrendelő felé azonnali hatállyal írásban felmondani, egyidejűleg a megszűnését az adóhatóság felé önállóan bejelenteni, amennyiben Megrendelő a Szolgáltatóval fennálló bármely kötelezettségének – különösen bizonylatok átadása, együttműködési kötelezettség, könyvelési díj fizetése – nem tesz eleget. Az állandó meghatalmazás megszűnésének adóhatósági bejelentésével Megrendelőnek az állandó meghatalmazással érintett adókötelezettségeit magának kell teljesítenie, mulasztás esetén az adóhatóság a mulasztási bírságot Megrendelővel szemben szabja ki.

 7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az állandó meghatalmazás megszűnésének adóhatósági bejelentésével a bejelentetett ügycsoportokban Szolgáltató szolgáltatási feladata és felelőssége Megrendelő irányában is megszűnik. Az állandó meghatalmazás megszűnése és adóhatósági bejelentése nem érinti a felek közötti könyvelési szerződés fennállását. Amennyiben Megrendelő a szerződéses kötelezettségeit teljesíti, az állandó meghatalmazotti feladatok ellátására új megbízást adhat, amely Szolgáltató elfogadásával válik hatályossá.

 8. A felek közötti könyvelési szerződés megszűnése egyben az állandó meghatalmazás megszűnését is jelenti.

 9. Szolgáltató a könyvelési szerződés megszűnésével jogosult az adóhatóság felé az állandó meghatalmazása megszűnésének önálló bejelentésére.

 10. Nem minősül szerződésszegésnek, így a kártérítési felelősséget sem alapozza meg, ha a Szolgáltató – a szerződésben, ÁSZF-ben kikötött jogával élve – az adóhatósági előtti állandó meghatalmazást visszavonja és megszűnését az adóhatóságnak bejelenti.

4.7. Eseti képviselet

 1. Szolgáltató közreműködik Megbízó adóellenőrzésében, ellátja képviseletét az adóhatóság előtt a hatósági eljárásban.

 2. Szolgáltató jogosult arra, hogy az adóellenőrzésben vállalt közreműködést Megbízó felé visszautasítsa. Ez esetben Megbízó más meghatalmazott képviselő útján eljárhat az adóellenőrzésben.

 3. Amennyiben Szolgáltató meghatalmazottként működik közre Megbízó adóellenőrzésében, további – a Szolgáltató munkavállalói körén kívül eső – meghatalmazottak esetén Megbízó e személyekről a meghatalmazást megadását megelőzően tájékoztatást adni. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult arra, hogy az adóellenőrzésben vállalt közreműködést visszautasítsa.

 4. További meghatalmazottak adóellenőrzésbe történő bevonása esetén az esetlegesen benyújtani tervezett beadványokat Megbízó – vagy annak képviselője – Szolgáltató részére az adóhatóság fel történő benyújtást megelőzően láttamozásra megküldi. Ennek elmaradása esetén Szolgáltatónak szintén joga nyílik arra, hogy az adóellenőrzésben vállalt közreműködést visszautasítsa.

 5. A Szolgáltató eseti képviselete ellátásával összefüggésben minden tekintetben Megbízó érdekében jár el, azonban a képviselet ellátásával összefüggésben semmiféle külön anyagi felelősséggel nem tartozik.

 6. Szolgáltató kötelezettsége meghatalmazottként a részére kézbesített elektronikus iratok átvétele. Az iratokat Szolgáltató az elektronikus tárhelyén, amikor azt észleli, jogosult megnyitni és átvenni. Az ilyen dokumentumok előzetes megnyitásához kifejezetten nem járul azon kötelezettség, hogy Szolgáltató Megbízót előzetesen értesítse.

 7. Az elektronikusan kézbesített iratokból, illetve a benyújtásra kerülő iratokban Szolgáltató Megbízó részére elektronikus úton díjmentesen másolatot küld.

4.8. Közvetített szolgáltatások

Bizonyos kiegészítő szolgáltatásokat külső, együttműködő partner közreműködésével nyújtunk. Ezek az alábbiak:

 • A BMD NTCS könyvelő program lekérdezési funkcióinak online elérhetővé tétele.

 • A BMD NTCS könyvelő program számlázó, készlet, vagy házipénztár moduljának online elérhetővé tétele Megbízó számára.

 • Integrált vállalatirányítási rendszer kialakítása Megbízó számviteli folyamatinak optimalizálása, a BMD NTCS könyvelő program egyéb a vállalatirányításban használatos moduljainak kihelyezésével Megbízóhoz.

 • Jogi tanácsadás, szerződések készítése, véleményezése.

4.9. Teljesítési segéd, alvállalkozó alkalmazása a szolgáltatások teljesítése során:

Megbízó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató, az alap szolgáltatások nyújtása során is alvállalkozó(k) közreműködését veheti igénybe. A teljesítési segéd által elvégzett munkafolyamatok minőségéért és szakmai színvonaláért Szolgáltató vállal teljes körű felelősséget.


5. JOGI TÁJÉKOZTATÁS

A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy a gazdasági tevékenység végzése, az egyes ügyletek megkötése, azok teljesítése során az alapvető számviteli és az adózási alapelvek betartása és az előzetes kellő körültekintés a Megbízóra hátrányos adózási jogkövetkezmények elkerülése miatt kiemelten fontos Megbízói kötelezettség. A Megbízó e tájékoztatást a Megbízási Szerződés és jelen ÁSZF aláírásával tudomásul veszi.

5.1. Alapvető számviteli, könyvviteli kötelezettségek és ismeretek

 1. Megbízót, mint gazdálkodó szervezetet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) és végrehajtási jogszabályaiban meghatározott számviteli kötelezettségek terhelik, az egyéni vállalkozók könyvviteli kötelezettségeit pedig a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) tartalmazza, amely szabályokat Megbízó ismer és vállalja, hogy azokat betartja.

 2. Megbízó tudomásul veszi, hogy az Sztv. 161. § (4) bekezdése szerint a számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős.

 3. Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, annak megtörténtekor bizonylatot kell kiállítani (készíteni).

 4. A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet – hiba esetén – előírásszerűen javítottak.

 1. A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. A bizonylatok alaki kellékeit a Számviteli törvény és az Áfa törvény tartalmazza.

5.2. Alapvető adókötelezettségek és adózási ismeretek

 1. Megbízó tudomásul veszi, hogy gazdálkodóként a tevékenységére vonatkozó adókötelezettségeket az adótörvények tartalmazzák, amelyek évente, vagy év közben is változhatnak, bizonyos értékhatárok elérésével az adózót bejelentési kötelezettségek terhelhetik, általában év végén van mód eltérő adózási módok választására, mely határidők elmulasztása jogvesztő lehet.

 2. Az állami adó- és vámhatósághoz bejelentendő adatokat, illetve az adóbevallási és adófizetési határidőket az adózás rendjéről szóló 2017. évi XL. törvény (Art.) 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák.

 3. A saját tevékenységre vonatkozó adójogszabályok és ezek változásainak figyelemmel kísérése, alkalmazása, a gazdálkodási adatok értékelése és a szükséges döntések meghozatala Megbízó kötelezettsége, amiért Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

 4. Megbízó tudomásul veszi, hogy egyes adótörvények minden adózóra kötelező érvényű alapelveket határoznak meg, amelyek lényege a következőképpen foglalható össze. Az adótörvények alkalmazásában a szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni. Az érvénytelen szerződésnek vagy más jogügyletnek az adózás szempontjából annyiban van jelentősége, amennyiben gazdasági eredménye kimutatható.

 5. A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell minősíteni. Nem alkalmazható e rendelkezés, ha a kapcsolt vállalkozások magatartása megfelel a független felektől az adott esetben elvárható piaci magatartásnak. A törvény előírja, hogy az adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni.

 6. Az adótörvények alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés, vagy más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése.

 7. A társasági adóban és a személyi jövedelemadóban az adókötelezettséget, az adót befolyásoló, annak csökkenését eredményező szabály, adóelőny (adómentesség, adókedvezmény) annyiban alkalmazható, illetőleg érvényesíthető, amennyiben az annak alapjául szolgáló jogügylet, más hasonló cselekmény tartalma megvalósítja a szabály, az adóelőny célját. A törvény szerint az alkalmazhatóságot, illetőleg az érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll.

 8. Ha a jogügylet tartalma alapján az állapítható meg, hogy annak célja csak adóelőny az egyik fél vagy a felek számára, akkor a jogügylet alapján elszámolt költség, ráfordítás, nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak, illetve adóelőny nem érvényesíthető.

 9. A törvény szerint a nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségek, ráfordítások nem számolhatók el, növelik az adóalapot. Költségelszámolás csak szabályszerű számla alapján lehetséges.

 10. Az általános forgalmi adó levonásának tárgyi feltétele a számla, illetve a törvényben meghatározott további okiratok. Az Áfa törvény meghatározott termékekre és szolgáltatásokra levonási tilalmat és korlátozásokat állapít meg, illetve egyes tevékenységekre eltérő adózási módokat tartalmaz.

 11. A foglalkoztatási jogviszonyokhoz a törvényben írtak szerint – egyéb kötelezettségek mellett – bejelentési és járulékfizetési kötelezettségek kapcsolódnak.

6. A SZÁMVITELI BIZONYLATOK FELDOLGOZÁSRA ÁTADÁSA, HATÁRIDŐK

6.1. Szolgáltató kizárólag a Megbízó által átadott számviteli bizonylatokat dolgozza fel


 1. Megbízó a gazdasági tevékenysége során keletkezett valamennyi számviteli bizonylat határidőben történő, hiánytalan átadására köteles. Eltérő megállapodás hiányában az átadás helye a Szolgáltató székhelye (telephelye). A felek egyedi megállapodása alapján kivételesen és előre egyeztetett esetben a szolgáltatás nyújtható a Megbízó székhelyén is, amennyiben nagyobb terjedelmű anyag áttekintése szükséges, illetőleg az illetékes hatóság székhelyén is, amennyiben a Megbízó hatósági eljárásban történő képviselete szükséges.

 2. Megbízó szavatolja, hogy a szerződés teljesítése során az általa szolgáltatott számviteli bizonylatok, adatok, információk tartalma a valóságnak megfelel. Ha Megbízó az adott gazdasági ügylethez tartozó összes számviteli bizonylatot, kapcsolódó szerződéseket, egyéb iratot határidőre nem adja át, Szolgáltató jogosult a rendelkezésére álló számviteli bizonylatok és adatok alapján eljárni.

6.2. Számviteli bizonylat

Minden olyan a Megbízó, mint gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá [Sztv. 166.§ (1) bek.].

6.3. Átadott bizonylatok rendszerezése

Megbízó a számviteli bizonylatokat rendszerezve, előkészítve – az átadásra kerülő egyes bizonylatok egyedi azonosítóit tartalmazó iratjegyzéken köteles átadni a Szolgáltató részére. Az iratjegyzéken a Szolgáltató munkatársa aláírásával igazolja az ott feltüntetett számviteli bizonylatok átvételét. A tételes iratjegyzék mintáját az I. számú Melléklet tartalmazza. Az iratjegyzék kitöltése Megbízó feladata. Amennyiben Megbízó a tételes iratjegyzéket nem alkalmazza, őt terheli az átadás időpontjának történő megfelelés és annak bizonyítása, hogy valamennyi számviteli bizonylat átadása Szolgáltató részére megtörtént.

6.4. A számviteli bizonylatok előkészítése

 1. A számviteli bizonylatok előkészítése a könyvelendő alapbizonylatok időrendbe szedett, csoportosított összerendezését és minden szükséges információt biztosító ide vonatkozó okmányokkal, szerződésekkel való felszereltségét jelenti. A nem kellően bizonylatolt gazdasági események, hiányzó iratok, okmányok és szerződések miatti hiányos, vagy téves könyvelésből adódó következményeket Megbízó vállalja magára.

 2. A könyvelési bizonylatok egyértelmű azonosításában a felek együttműködnek. A nem magyar nyelven készült bizonylatok esetében Megbízó köteles annak tartalmi fordítását magyar nyelven feltüntetni és azt aláírásával igazolni. A Szolgáltató előtt ismeretlen megállapodások, levelezések miatti helytelen értelmezésből és a fordítások fel nem tüntetéséből eredő téves vagy hiányos könyvelésből adódó következmények a Megbízót terhelik.

6.5. Az átadásra kerülő számviteli bizonylatok (könyvelési anyag) csoportosítása

Az átadott bizonylatokat az alábbi rendszerezésben szolgáltatja Megbízó Szolgáltató felé:

 • Banki kivonatok (összes bankszámlát érintően, sorszámfolytonosan).

 • Banki kivonathoz csatolt jegyzőkönyv amennyiben az átutalt összeg a bizonylat összegével valamilyen okból nem egyezik, vagy eltérő devizaösszegű utalások esetén a partnerrel való árfolyam dokumentálása szükséges (pl. EUR bankszámláról kifizetett USD összegű számla).

 • Kimenő számlák (sorszámfolytonosan).

 • Beérkező átutalásos számlák (minden banki tételhez kapcsolódóan).

 • Pénztári bizonylatok, pénztárjelentés.

 • Külön csatolt pénztári jegyzőkönyv amennyiben átutalásos számla készpénzben került kiegyenlítésre.

 • Kompenzációs jegyzőkönyvek.


A fenti csoportokra rendezett bizonylatokat egyeztetett szempont szerinti sorrendbe állítva kell a 6.8. pont szerinti határidőre átadni. Késedelem esetén a 7.1 pont szerinti díjakra 20 % felár kerül felszámításra.

6.6. Bérszámfejtésre átadandó bizonylatok és az átadás rendje

 1. A bér- és jövedelem-elszámolás elvégzéséhez a Megbízó gépi adatfeldolgozásra alkalmas elszámoló lapot ad le Szolgáltató részére havonta minden dolgozójáról a 6.8. pontban meghatározott határidőre. Ennek az adatszolgáltatásnak a helyes bérszámfejtéshez szükséges minden adatot tartalmaznia kell.

 2. Megbízó legkésőbb a tárgyhó utolsó napján köteles Szolgáltatót tájékoztatni a ki- és belépőkről, a kiadott szabadságokról, ledolgozott napokról, hiányzásokról, és minden olyan eseményről vagy adatról, amely a tevékenység ellátásához szükséges.

 3. A Megbízóhoz ki- és belépők adatait és dokumentumait a szükséges bejelentések elvégzése érdekében a Megbízó 3 napon belül átadja a Szolgáltatónak. Új dolgozó felvételét Megbízó a felvételt követően azonnal munkaügyi felvételi lapon köteles közölni. E nélkül a Szolgáltató csak hiányos bérjegyzéket, elszámolást és nyilvántartást tud készíteni, nem áll módjában a dolgozót az adóhivatalhoz bejelenteni.

 4. A hiányos elszámolás elkerülése érdekében a Szolgáltató által tett többletintézkedések (telefon, fax, stb.) költségét Megbízó megtéríti.

 5. Amennyiben Megbízó valamennyi ehhez szükséges feltételt teljesítette, a Szolgáltató a bérszámfejtési munkálatokat – a Megbízóval kötött szerződésben rögzített határidőknek megfelelően, de – legkésőbb tárgyhót követő hónap 10. napjáig végzi el, és adja át a szükséges dokumentumokat, illetve az aktuálisan utalandó adók és járulékok listáját a Megbízónak. Megbízó Betegség esetén a betegszabadság, illetve táppénz jogosultság első napját követő 3 munkanapon belül köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani az igazolásokat, hogy a Megbízott a szükséges bejelentési kötelezettségeket az Egészségbiztosítási Pénztár felé további 3 munkanapon belül elkészítse.

 6. Amennyiben a Megbízó alkalmi munkavállalót foglalkoztat, köteles a Szolgáltatót a heti beosztásról a tárgyhetet megelőző hét utolsó munkanapjának 12 órájáig írásban (elektronikus úton) tájékoztatni. Ha a heti beosztás kialakítása előre nem lehetséges, vagy az változik, a Megbízó köteles Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a tárgynapot megelőző munkanap 12 órájáig írásban (elektronikus úton) tájékoztatni. A tájékoztatás késedelméből, vagy elmaradásából eredő minden kárt a Megbízó köteles viselni.

 7. Amennyiben Megbízó határidőn túl ad le bérszámfejtési adatot Szolgáltató részére, úgy Szolgáltató tájékoztatja Megbízót arról, hogy mikorra várhatja a bérszámfejtési adatokat. A Megbízó késedelme esetén Szolgáltatót kifejezetten nem köti a szerződésben megállapított határidő.

 8. A ’bérszámfejtési adatok megküldésén’ kifejezetten és kizárólag a teljes körű bérszámfejtési információ pontos és hiánytalan leadását érintjük. A hiányos, vagy pontatlan adatküldés ebből adódóan nem jelenti a bérszámfejtési adatok megküldését, így még ha az határidőben is történt, Szolgáltatót a megállapodott határidő tekintetében nem köti.

 9. A bérszámfejtési adatokat Megbízó a Szolgáltató web-alapú, titkosítással ellátott tárhelyére feltöltés útján helyezi el. A feltöltésről Szolgáltató e-mailben értesül, és letölti az adatokat.

 10. A bérszámfejtett adatok megküldése ugyanezen adatplatformon keresztül történik.

 11. E-mailben csatolmányozott, vagy egyéb úton nyomtatva Szolgáltató nem fogad semmiféle bérszámfejtési anyagot, személyi iratot. Az ilyen módon megküldött adatok feldolgozás nélkül azonnal törlésre kerülnek.

 12. A nem megfelelő adatküldési módból eredő késedelmekért Szolgáltató nem felelős, kizárólag a megfelelő módon megküldött adatokat kezeli bérszámfejtésre megküldött adatként.

 13. Abban az esetben, ha Megbízó pótlólag, a bérszámfejtett adatok Megbízó részére történő megküldését követően küld Szolgáltató részére bérszámfejtési adatokat, vagy a már leadott adatokon módosít, úgy Szolgáltató a módosított bérszámfejtésért az alap bérszámfejtési díjnak megfelelő különdíjra jogosult.

6.7. A Szolgáltató által megküldött bérszámfejtési adatok

 1. Szolgáltató a Megbízó által megadott költséghelyek vagy más gyűjtési szempontok szerinti bontásban havonta bérjegyzéket készít, a közölt költséghelyenként bérfeladást biztosít, a bérfizetéshez banki átutalást készít elő.

 2. A kilépő dolgozók részére Megbízó utasítása alapján Szolgáltató állítja ki a szükséges és előírt igazolásokat.

Mindezt excel, vagy pdf formátumban biztosítja Szolgáltató.

Az adatküldés módja a 6.6 pontban említett titkosított tárhelyre történő feltöltés.

 1. A bérjegyzékek megküldésére – az egyedi szerződésekben foglaltak szerint – kérhető, hogy automatikusan a munkavállalók megadott e-mail címére kerüljön megküldésre az elektronikus bérjegyzék. Ez esetben a bérszámfejtésre a belépő dolgozó esetében az e-mail cím megadása is szükséges.

6.8. A számviteli bizonylatok átadásának rendje és határideje, valamint a nem megfelelő bizonylatátadás következményei

 1. Könyvelési bizonylatok határideje: a tárgyhónapot követő hónap 5. (ötödik) munkanapja.

 2. Bérszámfejtési bizonylatok határideje: a tárgyhónapot követő hónap 5. (ötödik) munkanapja.

 3. Táppénzes iratok átadási időpontja: a dolgozótól történő átvételt követő nap.

 4. Év végi leltárak átadási időpontja: minden év január 31.

 5. A 3 (három) napot meghaladó késedelmes, illetve hiányos átadás, vagy e szerződési pontban foglalt előírásaitól eltérő előkészítés és iratkezelés következményeiért, többletköltségek Megbízót terhelik.

 6. A rendezetlen, hiányos könyvelési anyagok leadása esetén a Szolgáltató automatikusan jogosult a felmerült többletköltségek és az aktuális havi könyvelési díj 20 %-nak megfelelő összegű kötbér felszámítására valamint, a havi alapdíjjal együtt történő kiszámlázására. Mindemellett Szolgáltató felszólító levelet (e-mail üzenetet) küld Megbízó részére a hiányosságok maradéktalan pótlására.

Rendezetlen és hiányos az anyagleadás különösen az alábbi esetekben:

 • a kimenő számlák nem sorszám szerint sorban, illetve sorszámfolytonosan kerülnek megküldésre.

 • a szállítói számlák hiányosak, nem minden banki kifizetéshez áll rendelkezésre a bizonylat.

 • nem minden banki kivonat kerül leadásra.

 • hiányoznak a kompenzációs jegyzőkönyvek, vagy a banki tételekhez szükséges kiegészítő információk az utalások egyértelmű beazonosításához.

 • a pénztári bizonylatok nem időrendi sorrendbe összeállítva kerülnek leadásra.


 1. Amennyiben a hiányosságokat Megbízó 1 hónapon belül nem pótolja, úgy Szolgáltató a következő hónapban ismételten jogosult a hiánnyal érintett hónap vonatkozásában az aktuális havi könyvelési díj 20%-nak megfelelő összegű kötbér alkalmazására.

 2. Amennyiben ismételt időszakban merülnek fel hiányosságok azokért is jogosult a Szolgáltató a 20% kötbérre.

6.9. Megbízó a Szolgáltató feladatkörébe tartozó szolgáltatások elvégzéséhez a számviteli bizonylatokon túl a feldolgozáshoz szükséges adatokat, információkat, tájékoztatásokat is biztosítja.

6.10. Szolgáltató kizárólag a Megbízó által rendelkezésre bocsátott okmányok, iratok, felhasználásával végzi, mindenkor figyelemmel a rendelkezések pontos betartására. A munka elvégzése során Megrendelő adhat utasításokat is, de ha azok szakszerűtlenek lennének Szolgáltató erre a tényre Megbízót figyelmeztetni köteles. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére Megbízó ragaszkodik utasításához, vagy e szerződéstől eltérő eljárás alkalmazásához, úgy azt az elszámolás alapjául szolgáló bizonylaton köteles elrendelni. Amennyiben ragaszkodik kérése végrehajtásához, úgy a Szolgáltató vagy felmondhatja e szerződést, vagy pedig eljárása az Megbízó felelősségére és kárára történik. Megbízó részéről utasításokat csak a társaság cégjegyzékbe bejegyzett képviselője, vagy az általa a kapcsolattartásra a Megbízási szerződésben megjelölt munkatársa adhat.

6.11. Szolgáltató a részére feldolgozásra átadott számlák, okmányok, bizonylatok, egyéb adatok helyességét csak és kizárólag számszaki és formai szempontból ellenőrizheti, tartalmi ellenőrzési joggal nem rendelkezik. A számviteli bizonylatok feldolgozásra való átadása előtt a Megbízó köteles a bizonylatok alaki és tartalmi felülvizsgálatát elvégezni. Az átadás a Szolgáltató felé igazolja, hogy Megbízó e kötelezettségének eleget tett, és az átadott számviteli bizonylatok feldolgozhatók. A számviteli bizonylatok tartalmi megfelelőségéért, hitelességéért Megbízó felel.

6.12. Nem minősül szerződésszegésnek, így a kártérítési felelősséget sem alapozza meg, ha a Szolgáltató az esedékes átadási határidőben a számviteli bizonylatok feldolgozásra való átvételét Megbízótól – a megbízási szerződésben, vagy jelen ÁSZF-ben kikötött jogával élve – megtagadja. Ez esetben a számviteli bizonylatok feldolgozásáról a Megbízó maga köteles gondoskodni.

6.13. Szolgáltató a feldolgozásra átvett számviteli bizonylatokat a feldolgozást követően visszaadja Megbízónak. Amennyiben a Megbízó a részére kiadandó iratok átvételéről tételes iratjegyzéket nem vesz fel, őt terheli annak bizonyítása, hogy meghatározott számviteli bizonylat, bevallás, szerződés egyéb irat kiadása, visszaadása részére nem történt meg. Az iratok visszaadásának rendjét, időközét az egyedi szerződések szabályozzák.


6.14 Amennyiben a Szolgáltató által elvállalt feladat ellátása a Megbízási szerződés megkötésének időpontjához képest visszamenőleges hatályú, a Szolgáltató csak azokért a tevékenységekért vállal felelősséget, amelyek a szerződés megkötésének időpontjában a hatályos törvények szerint még teljesíthetők. Amennyiben a tevékenység már csak mulasztás útján teljesíthető, ennek következményeit kizárólag a Megbízó köteles viselni.


7. MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Megbízó kötelezettsége, hogy vállalkozását, szervezetét terhelő adókötelezettség esedékességi határideje előtt (ez az NAV által kezelt adók, társadalombiztosítási kötelezettségek vonatkozásában a tárgyhónapot követő hónap 12. és 20. napja.) személyesen intézkedik a kötelezettségek pénzügyi rendezéséről.

7.2. Megbízó kötelezettsége, hogy a vállalkozását érintő adatokban bekövetkező változásokról azonnal és írásban, legfeljebb 5 (öt) napon belül értesíti Szolgáltatót, hogy az a szükséges intézkedéseket időben megtehesse. Ilyen adatok kifejezetten (nem teljes körűen):

 • új bankszámla nyitása,

 • régi bankszámla megszüntetése,

 • társasági szerződés módosítás,

 • tisztségviselők változása,

 • tag halála, kilépése, új tag belépése

 • új tevékenység bevezetése

 • telephely megnyitása, bezárása, stb.


7.3. Szolgáltató, Megbízó kérése alapján, részére a könyvelt adatok bármelyikéről, azok csoportjáról, értékadatairól információt ad.

7.4. Szolgáltató által vezetett könyvelés ellenőrzésére, felülvizsgálatára Megbízó jogosult és köteles is egyben. A feltárt hibák rendezésére a Szolgáltató soron kívül kötelezhető. Az ellenőrzés céljából az egyedi szolgáltatási szerződésben külön nem rögzített határidős adatkérések tekintetében Megbízó részére a Szolgáltató adja meg, mikorra küldi meg a kért adatokat. Az ésszerűség mértékén túl ez esetben Szolgáltatót nem köti Megbízó egyoldalú időpont megjelölése.


7.5. Megbízó köteles gondoskodni a kötelező számviteli szabályzatok elkészítéséről. Amennyiben Megbízó nem rendelkezik saját Számviteli politikával, Megbízó külön megbízása és díjfizetése mellett Szolgáltató elkészíti.

Számviteli politika hiányában Szolgáltató a saját számlarendje szerint, a Számviteli törvény előírásainak megfelelő módon végzi a könyvelést.

8. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

 1. A szerződéskötés menete

  1. Szolgáltató a Megbízóval folytatott egyeztetés után, Megbízó számára egyedi árajánlatot készít.

  2. Az Árajánlat elfogadása után Szolgáltató és Megbízó külön egyedi Megbízási szerződést kötnek (a továbbiakban: Megbízási szerződés) azzal, hogy a Megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF szabályait rendelik alkalmazni. A Megbízási szerződés kiterjed minden olyan tevékenységre, szolgáltatásra, feltételre, amelyet jelen ÁSZF nem szabályoz, vagy amelyek teljesítését külön megállapodáshoz köti.

  3. A Szolgáltató és Megbízó között létrejött Megbízási szerződés és az Általános Szerződési Feltételek egyetemlegesen határozzák meg Megbízó és Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, a megrendelt szolgáltatás teljesítésének feltételeit.

  4. Szolgáltató a Megbízási szerződés megkötésekor köteles elvégezni Megbízó átvilágítását és minősítését a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 65. § (1) bekezdése szerint készült szabályzata alapján. A Megbízási szerződés, átvilágításhoz kapcsolódó mellékletei:

1. sz. melléklet: A Megbízó-átvilágítás formanyomtatványa (magyar, vagy angol és magyar nyelven)

2. sz. melléklet: Megbízó nyilatkozata arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e (magyar, vagy kétnyelvű dokumentum)

 1. A Megbízási szerződés tartalmazza a Megbízó és a Szolgáltató cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, ügyvezetőjének/törvényes képviselőjének nevét, adószámát és bankszámlaszámát.

 2. Megbízó a Megbízási szerződésben köteles megadni a kapcsolattartás formáját és a kapcsolattartásra jogosult személyek nevét és elérhetőségeit. A kapcsolattartás történhet írásban, postai levél vagy elektronikus levél (e-mail) formájában vagy szóban személyesen, illetve telefonon. Amennyiben a kapcsolat felvétele a Megbízási Szerződés rendelkezéseit vagy a tevékenységet illető, kötelező erejű határidőt érint, úgy a kapcsolatfelvétel a Felek között írásban történik, illetve az ezekre vonatkozó szóbeli közléseket utóbb írásban kell megerősíteni.

 3. Felek vállalják, hogy a Megbízási szerződésben megjelölik a kapcsolattartás érdekében az elérhetőségeiket (postai cím, e-mail cím és telefonszám), amelynek a szerződés hatálya alatti változásait a másik fél részére haladéktalanul be kell jelenteniük. A bejelentés elmaradása következtében a másik felet ért károkat a mulasztó fél köteles viselni.

 4. A Megbízási szerződés, kapcsolattartásra vonatkozó melléklete:

3. sz. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat

 1. A Megbízási szerződés tárgya

A Megbízási szerződésben külön felsorolás rögzíti, hogy a Megbízó a Szolgáltató mely szolgáltatásaira tart igényt, illetve a Szolgáltató mely kötelezettségeket vállal azzal, hogy ennek körében kiterjesztő értelmezésnek helye nincs.

Amennyiben a szolgáltatás valamilyen különleges feltételhez kötött, vagy egyedi kivitelezésben nyújtja Szolgáltató, arról is a Megbízási szerződésben állapodnak meg a Felek.

 1. A Megbízási szerződés létrejötte, időbeli hatálya

  1. A Megbízási szerződésben Szolgáltató és Megbízó megállapodnak a szerződésben részletezett feladatok ellátásának kezdő időpontjáról és időbeli hatályáról.

  2. A Megbízási szerződés a Felek aláírásával válik hatályossá, annak módosítása vagy megszüntetése joghatályosan kizárólag írásban történhet.

  3. A Megbízási szerződést, amennyiben a Felek határozatlan időtartamra kötik, úgy bármelyik fél jogosult rendes felmondás útján 3 (három) havi felmondási idő betartásával, indokolás nélkül megszüntetni.

  4. Szolgáltató a Megbízási szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége a felmondási idő utolsó napját megelőző könyvelési hónap lezárásával kapcsolatos feladatok ellátásával megszűnik.

  5. Felek az iratok és a szolgáltatás nyújtása során keletkezett adatvagyon átadását a felmondásban, írásban, egyedi megállapodásban rögzítik.

 2. A Megbízási szerződésben nem részletezett általános szabályok:

  1. A könyvelési feladatok megkezdésének alapfeltétele, hogy Megbízó a 8.6 pontban felsorolt dokumentumokat és bevallásokat teljes körben Szolgáltató részére átadja.

  2. A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges jogosultságokkal, szakmai ismeretekkel, és tevékenységét az arra vonatkozó mindenkor hatályos számviteli, és egyéb releváns jogszabályi rendelkezések előírásainak megfelelően, a szakértőtől elvárható kellő gondossággal és magas szakmai színvonalon, mások jogainak vagy törvényes érdekeinek megsértése nélkül végzi.

  3. A Megbízó nem jogosult a Szolgáltatónak olyan utasítást adni, ami a Szolgáltató tevékenységét, és jelen szerződésben foglaltak betartását akadályozná, vagy lehetetlenné tenné. A Szolgáltató a Megbízó utasításait célszerűségi szempontból nem vizsgálja, azonban köteles a Megbízót haladéktalanul figyelmeztetni, ha tudomása van arról, hogy a Megbízó utasítása szakszerűtlen, vagy jogszabályba ütközik. Ennek elmaradása esetén az ebből eredő károkért Szolgáltató felelősséget vállal. A Szolgáltató a jogszabályba ütköző utasítást nem teljesíti, a szakszerűtlen utasítást pedig abban az esetben teljesíti, ha azt a Megbízó a Szolgáltató előzetes írásbeli felhívása alapján írásban megismétli. Ha a Megbízó egymásnak ellentmondó utasításokat ad, a Szolgáltató azt az utasítást teljesíti, amelyiket a Szolgáltató ellentmondásra vonatkozó előzetes írásbeli felhívása alapján a Megbízó írásban megerősít. Ha az egymásnak ellentmondó utasítások írásban megerősítésre kerülnek a Megbízó részéről, úgy a Szolgáltató az időben utolsóként érkezett utasítást teljesíti.

  4. A Szolgáltató tevékenységének alapját képező információkat, valamint adatokat – ideértve minden a megbízási tevékenység szempontjából releváns adatot, tényt – a Megbízó folyamatosan és rendszeresen, legkésőbb az alábbiakban meghatározott időpontban köteles a Szolgáltatóval közölni és a vonatkozó bizonylatokat vagy dokumentumokat a Szolgáltatónak átadni:

  5. A Megbízó alapnyilvántartásaiban bekövetkezett változásokra vonatkozó információkat, adatokat és dokumentumokat legkésőbb a változásról való tudomásszerzését követő 5 (öt) napon köteles közölni,

  6. Minden egyéb, a havi feldolgozáshoz szükséges információt, adatot, dokumentumot és bizonylatot a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, míg az év végi záráshoz és a beszámolási kötelezettségek elkészítéséhez szükséges, információkat, adatokat, dokumentumokat, illetve bizonylatokat a tárgyévet követő év január 31-ig köteles közölni,

  7. Amennyiben a Megbízó az egyes adatok, információk, dokumentumok, illetve bizonylatok Szolgáltatónak való átadásával késedelembe esik és ez a Szolgáltató teljesítését akadályozza, úgy ez kizárja a Szolgáltató felelősségét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott bevallási vagy a Megbízó által előírt jelentési határidők elmulasztásának következményeiért. A késedelmes átadás miatt meghosszabbodott teljesítési határidő következtében felmerült esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Ha az időszakos feldolgozás lezárását követően a Megbízó a Szolgáltatónak további dokumentumot vagy bizonylatot nyújt be, vagy a Megbízónak felróható egyéb okból revízió válik szükségessé, az újrafeldolgozásért, illetve a Szolgáltató által mindezek alapján elvégzett többletszolgáltatásért a Szolgáltatót a Megbízási szerződésben megállapított kiegészítő díj illeti meg.

  8. A Megbízó az általa átadott adatok, információk, dokumentumok és bizonylatok valódiságáért feltétlen szavatosságot vállal. Nem terheli felelősség a Szolgáltatót a Megbízó és/vagy a Megbízó érdekkörében, és/vagy megbízásából eljárt harmadik személy téves vagy valótlan, illetve nem teljes körű, vagy késedelmes adatszolgáltatásából eredő következményekért. Ennek során csak azoknak az adatoknak helyes feldolgozásáért vállal szavatosságot a Szolgáltató, amelyeket részére a Megbízó a jelen szerződés szerint meghatározott módon átadott.

  9. A Szolgáltató köteles az általa elvégzett tevékenységről a Megbízó eseti igénye szerint tájékoztatást adni.

  10. Amennyiben bármelyik fél másik fél tevékenységére visszavezethető, vagy a Szolgáltató tevékenységét érintő hibát, hiányosságot észlel, köteles erről a másik felet haladéktalanul tájékoztatni és biztosítani annak lehetőségét, hogy a következmények elhárítása, a hátrányok csökkentése érdekében eljárhasson, melynek során a felek kötelesek együttműködni. Jelen szerződés alapján a Megbízó, amennyiben igényli – jelen szerződés megszűnése esetén is – a Szolgáltató jelen szerződés szerinti tevékenységéből eredő vagy azzal összefüggő bírsággal, ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb kiadások esetén élhet a fellebbezés jogával, továbbá a Szolgáltató jogosult a szerződés megszűnését követő időszakban történő ellenőrzések esetén is saját érdekei képviseletére. Ennek alapján a Megbízó a jelen pont hatálya alá tartozó bírságok, illetve ellenőrzések esetén haladéktalanul – ellenőrzés során legalább 5 (Öt) munkanappal az ellenőrzés megkezdése előtt – írásban értesíti a Szolgáltatót. Amennyiben a Megbízó jelen pontból eredő kötelezettségét nem teljesíti, úgy nem jogosult a Szolgáltató jelen szerződés szerinti tevékenységéből eredő, vagy azzal összefüggő bírsággal, ellenőrzéssel vagy ezekkel kapcsolatban felmerült kárai vonatkozásában a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesíteni.

  11. Az ÁSZF-ben meghatározott iratátadatási, illetve teljesítési határidőktől eltérő, Megbízó, vagy Szolgáltató egyedi igénye szerinti határidőket a Megbízási szerződésben külön rögzíteni kell.

  12. Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megbízási Szerződésben vállalt tevékenységét a jogszabályok, illetve a hatóságok által meghatározott, egyúttal a Megbízóval előzetesen megismertetett határidők figyelembe vételével végzi.

  13. Ha Szolgáltató valamely kötelező határidőt azért mulaszt, mert a Megbízó az ehhez szükséges dokumentumokat, vagy információt részére nem biztosítja, úgy a Szolgáltató a mulasztásért felelősséggel nem tartozik, illetve annak minden jogkövetkezményét a Megbízónak kell viselnie. Amennyiben a Szolgáltató a határidőt azért nem tudja tartani, mert a Megbízó valamely cselekménye szükséges a határidőben történő feladáshoz (pl. bevallás aláírása a Megbízó részéről és visszaküldése Szolgáltatónak), amelyet a Megbízó nem végzett el időben, úgy a Szolgáltató a késedelemért, illetve annak jogkövetkezményeiért nem felelős.

 1. A szolgáltatás díja és fizetési feltételek

  1. A Szolgáltatót a megbízás ellátásáért megbízási díj illeti meg, amelyet – a fizetési feltételekkel együtt – minden esetben a Megbízási szerződés, illetve annak melléklete tartalmazza.

  2. A Megbízási szerződésben a Felek rendelkeznek az esetleges díjváltoztatás lehetőségéről és annak eseteiről is.

  3. A megbízási díj havonta a szerződés tárgyát képező hónap utolsó napját követő szerződés szerinti fizetési határidőn belül esedékes, az erre vonatkozó, Szolgáltató által kiállított számla ellenében, amelyet – eltérő megállapodás hiányában – a Megbízó átutalással köteles megfizetni a számlán feltüntetett határidőn belül, a számlán megjelölt bankszámlára azzal, hogy a számla akkor tekinthető megfizetettnek, amennyiben az a Szolgáltató bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került.

  4. Amennyiben a Felek a Megbízási szerződésben külön költség(ek)ről is megállapodnak, azt a Megbízónak a megbízási díjjal együtt, az arra vonatkozó fizetési határidőben kell megtérítenie a Szolgáltató felé.

  5. Amennyiben a Megbízó a megbízási díjat és költséget a számlán meghatározott határidőn belül nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató a díj és költség után is késedelmi kamatra jogosult, amely magánszemély Megbízó esetén a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű, gazdálkodó szervezet esetén pedig a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal emelt mértéke.

 2. A szolgáltatás megkezdésének bizonylati feltételei:

Könyvelés átvételéhez szükséges adatok, dokumentumok, iratok

 • Összes társasági szerződés módosítás, ill. cégbírósági végzés

 • Társasági szerződés (vagy alapító okirat)

 • Aláírási címpéldány (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta)

 • Cégkapu regisztráció visszaigazoló nyomtatvány

 • Kötelező kamarai regisztrációt igazoló bejelentőlap

 • Kapcsolódó NAV bejelentési nyomtatványok (201, 202/T+ pótlapok, SZAMLAZO)

 • Iparűzési adó bejelentkezési nyomtatványok

 • Számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok

 • Előző évek bevallásai (társasági adó, ÁFA, 01, 08, iparűzési adó, környezetvédelmi termékdíj, átvezetési kérelmek, NÉBIH)

 • Utolsó lezárt év / hónap:

főkönyvi kivonat


főkönyvi kartonok


tárgyi eszköz analitika


vevő / szállító analitika


egyéb követelés /kötelezettség analitika


készlet leltár

kölcsönszerződések és a kapcsolódó analitika

aktív / passzív elhatárolás analitika és számlái

aláírt pénztárjelentés (ek)

tárgyi eszköz leltár

 • Éven belüli átvételnél: tárgy évi összes könyvelési bizonylat

 • NAV adófolyószámla

 • Helyi iparűzési adó folyószámlák

 • Folyamatban lévő ügyek (NAV, vevők / szállítók) dokumentációja

 1. A Szerződés megszüntetése

 1. A megbízási szerződés megszűnhet:

 1. a Felek közös megegyezésével;

 2. rendes felmondással;

 3. azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással);

 4. bármely fél jogutód nélküli megszűnésével (természetes személy esetén annak halálával);

 5. a bíróság jogerős határozatával

 1. Felek a megbízási szerződést jogosultak rendes felmondás útján 3 (Három) havi felmondási idő betartásával indoklás nélkül megszüntetni azzal, hogy a felmondási idő alatt a Szolgáltató köteles a szolgáltatását továbbra is szerződésszerűen teljesíteni, Megbízó pedig az ezért járó díjat (költségeket) megfizetni.

 2. Valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén – azaz ha valamelyik fél lényeges szerződéses kötelezettségét megsérti – a sérelmet szenvedő fél köteles a szerződésszegő felet reális határidő tűzésével a jogsértés elhárítására írásban felszólítani és a határidő eredménytelen eltelte esetén jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, amennyiben a Megbízó a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok, dokumentumok időben történő átadását nem teljesíti, vagy, díj-, költség- illetve késedelmi kamat-fizetési kötelezettségével 30 (Harminc) napot meghaladó késedelembe esik, amely esetben a Szolgáltató – választásától függően felmondás helyett – a következő hónap első napjától jogosult a szerződéses tevékenységét felfüggeszteni mindaddig, ameddig a Megbízó a fizetési kötelezettségének eleget nem tesz. A Megbízott a felfüggesztés tényére annak kezdő időpontját megelőző 8 nappal korábban, írásban hívja fel a Megbízó figyelmét. Ebben az esetben a teljesítés nélkül eltelt határidők miatt a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, az így felmerült károk és esetleges bírságok jogkövetkezményeit kizárólag a Megbízónak kell viselnie, e körben a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

 1. A felmondást írásban kell közölni az átvételt egyértelműen igazolható módon, vagy a felmondott fél székhelyére (Megbízó, mint fióktelep esetében a magyarországi fióktelepi székhelyére) címzett ajánlott postai küldeményként feladott levélben. Ajánlott küldemény esetében a postai feladást követő 3. munkanapon a küldeményt a felek közöltnek tekintik.

 2. A szerződés megszüntetése Szolgáltató meg nem fizetett megbízási díjra, költségeire és a késedelmi kamatokra való jogosultságát nem érinti.

 3. A szerződés megszűnése esetén a Megbízó által átadott anyagokat a Szolgáltató a megszűnéstől számított 5 munkanapon belül köteles visszaszolgáltatni, Megbízó pedig köteles azok átvételéről gondoskodni.

 4. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott alkalmazottait sem munkaviszony, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, sem pedig külső szakértőként nem alkalmazza jelen szerződés időtartama alatt, továbbá jelen szerződés megszűnését követő 2 (Kettő) éven belül. Amennyiben a Megbízó jelen pont szerinti kötelezettségét megszegi, úgy minden jelen pont szerinti kötelezettségszegéssel érintett alkalmazott után 1.500.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint kötbért köteles a Megbízottnak megfizetni.

 1. Szolgáltató biztosítási felelőssége és kötelezettsége

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy saját hibájából – a szakma szabályainak megsértéséből, vagy a jogszabályban előírt határidők elmulasztásából eredően – keletkező károkért felelősséget vállal azzal, hogy a felelősség alól mentesül, ha úgy járt el, ahogy az a szakma szabályai szerint tőle elvárható, illetve hogy a bekövetkezett kár neki nem felróható okból keletkezett. Szolgáltató anyagi felelőssége a Szolgáltatónak felróható számviteli hibákból eredő károkért az ezzel közvetlen okozati összefüggésben jogerősen kiszabott bírság mértékéig, de legfeljebb a tárgyévben a Megbízó által a Szolgáltató részére – a tárgyévre esedékesen – határidőben megfizetett megbízási díj 50%-ának megfelelő összeghatárig terjed, amelyet Megbízó jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben.

 2. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató a kárt szándékosan okozta, továbbá amennyiben a károsodás az életben, a testi épségben, vagy az egészségben következett be, illetve amennyiben a Szolgáltató által elkövetett bűncselekmény következménye. Ezekben az esetekben Szolgáltatót teljes körű anyagi felelősség terheli.

 3. Szolgáltató nem felelős a Megbízó esetleges szerződéseinek tartalmi problémáiból eredő következményekért.

 4. Szolgáltató kizárja felelősségét a Megbízót a szerződés teljesítéséből, illetve esetleges megszegésével összefüggésben érő bármely bevétel kiesésért, elmaradt haszonért, piac-, hírnév- vagy ügyfélvesztésért, bármely lehetőség elvesztéséért való felelősséget is, illetve a Szolgáltató nem felelős bármely formában felmerülő közvetett, különleges, illetőleg következményes károkért, illetőleg veszteségekért sem. Amennyiben a Szolgáltató a szerződés teljesítése során a Megbízónak, vagy valamely harmadik személynek a szerződésen kívül kárt okoz, úgy annak megtérítéséért kizárólag abban az esetben felelős, ha azt szándékos magatartással okozza, vagy a magatartás életet, testi épséget, vagy egészséget károsít.

 1. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényalapján a Szolgáltatót azonosítási kötelezettség terheli. A Megbízó (annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, illetve képviselőjének) azonosítása a Megbízási szerződés megkötése során a Megbízási szerződés 1. sz. mellékletét képező Megbízó-azonosító lapon és a Megbízó 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatának kitöltésével történik. A Megbízó tudomásul veszi, hogy jelen pontban hivatkozott jogszabály alapján jelen szerződés szerinti kapcsolat fennállása alatt, az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (Öt) munkanapon belül a Szolgáltatót értesíteni.

 1. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS

  1. A Szolgáltató a tevékenysége során a Megbízó ügyeiről szerzett értesüléseit, bizalmas információit üzleti titokként köteles megőrizni, a Megbízó üzleti titkait tevékenysége során saját, vagy harmadik személy érdekében fel nem használja, illetve – ide nem értve a felek alkalmazottait, tisztségviselőit, külső szakértőit, tulajdonosait – harmadik személy tudomására nem hozza. A Szolgáltató köteles a Megbízó alkalmazottaira vonatkozó, jelen szerződés teljesítése alapján tudomására jutott információkat bizalmasan kezelni. Jelen kötelezettsége a megbízási jogviszony megszűntét követően is terheli Szolgáltatót. Nem minősül jelen rendelkezés megsértésének, amennyiben a Szolgáltató az üzleti titkot a Megbízó írásbeli hozzájárulása alapján adja át, illetve törvényes jogai érvényesítése, vagy jogszabályból eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében az illetékes bíróságok, hatóságok rendelkezésére bocsátja. A titoktartási kötelezettség a Megbízót is terheli a megbízás során a Szolgáltatóról tudomására jutott információ tekintetében.

  2. A természetes személy Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízási szerződés aláírása egyben részéről az adatvédelmi nyilatkozat megadásának is minősül, amely alapján a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából a Megbízó által megadott személyes adatokat (a Megbízó minden olyan adatát, amelyből a személye azonosítható) jogosult kezelni. Az adatok kezelése ez esetben az adattárolást és a szolgáltatás számára történő feldolgozást, illetőleg az adatoknak a megbízási díj nemfizetése esetén a jogi képviselő részére történő átadást is jelenti.

  3. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kijelenti, és felelősséget vállal azért, hogy az adatok részét képező személyes adatokat jogszerűen – különös tekintettel a többször módosított 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire – adja át feldolgozásra a Szolgáltatónak. Ennek keretében – saját tevékenysége vonatkozásában – a Megbízó köteles gondoskodni a személyes adatok biztonsága érdekében azokról technikai és szervezési intézkedésekről, amelyek a törvény vagy egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A jelen pont szerint a Megbízót terhelő kötelezettségek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő következmények alól a Megbízó köteles a Szolgáltatót teljeskörűen és korlátozás nélkül mentesíteni.

  4. A megbízás során Megbízó által átadott személyes adatok védelme érdekében a következő szabályok szerint jár el Szolgáltató:

 1. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató részére jelen szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében, azaz a Megbízó által alkalmazott munkavállalók részére kifizetett munkabérek bérszámfejtéséhez szükséges, az ÁSZF 6.5. sz. pontjában felsorolt munkavállalói személyes adatok kerülnek átadásra. A Szolgáltató részére átadott személyes adatokat Szolgáltató a saját rendszerében kezelt más

 2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízási szerződés megkötésével Megbízó által a Szolgáltató részére átadott valamennyi személyes adat vonatkozásában Megbízó adatkezelőnek, míg Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül. Szolgáltató az adatfeldolgozási tevékenysége körében kizárólag az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladatokat végezhet, erre tekintettel nem jogosult arra, hogy személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza. Felek rögzítik, hogy a személyes adatok feldolgozásának időtartama megegyezik a felek között létrejött Megbízási szerződésben meghatározott jogviszony időtartamával.

 3. Erre tekintettel a Megbízó, mint adatkezelő felel az ügyfelei adatainak jogszerű, a mindenkori hatályos info.tv. szerinti és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban történő adatkezeléséért. Fentiek szerint Szolgáltató felhívja Megbízó figyelmét, hogy Megbízó köteles a saját munkatársai, és ügyfelei adatai tekintetében meghatározni a kezelt személyes adatok vonatkozásában alábbiakat:

 • érintett személy, adat kategória, adat forrása, adatkezelés célja, adatkezelés jogalapja, adatkezelés időtartama (minta a Megbízási szerződés 4. sz. melléklete)

 1. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a részére átadott, és így tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Megbízó rendelkezései szerint dolgozhatja fel, továbbá azokon saját céljára adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhet.

 2. Felek megállapodása alapján a jelen pontban írt, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos feladatainak ellátásáért Szolgáltató díj, költség vagy egyéb ellenszolgáltatásra irányuló igénnyel nem léphet fel Megbízóval szemben.

 3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állásának megfelelő, a megvalósítás költségeit, az adatkezelés jellegét, az érintett természetes személyek jogait, valamint a személyes adatokra vonatkozó változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot is figyelembe vevő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a Megbízó által átadott személyes adatok megfelelő szintű védelme érdekében.

 4. Szerződő felek megállapodása alapján Szolgáltató köteles a megfelelő adatbiztonsági szint meghatározásakor azon kockázatokat is mérlegelni, melyek különösen a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából és az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférésekből erednek.

 5. Felek rögzítik, és Szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a részére átadott személyes adatokat kizárólag a Megbízó írásbeli utasításai alapján jogosult kezelni. Szolgáltató köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízót, amennyiben úgy véli, hogy a Megbízó által az adatkezelés körében adott utasítás jogszabályt sért.

 6. Szolgáltató az adatkezelés során köteles továbbá biztosítani azt, hogy a Szolgáltató oldaláról valamennyi, az adatkezelésre feljogosított személy megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaljon, és teljesíteni köteles az adatkezelés biztonságát garantáló intézkedéseket.

 7. Szolgáltató tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles meghozni mindazon intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáférő természetes személyek kizárólag a Megbízó utasításainak megfelelően kezelhessék a Megbízó által átadott személyes adatokat.

 8. Szolgáltató köteles a jelen megállapodás időtartama alatt a szerverén tárolt személyes adatok kezelését illetően együttműködni, továbbá a Megbízó számára biztosítani azt, hogy a Megbízó az érintettek irányában fennálló kötelezettségeinek (többek között az érintettek tájékoztatása, érintettek kérelmeinek elintézése, adatbiztonság) megfelelően teljesíthesse.

 9. Szolgáltató tudomással bír arról, hogy Megbízót az átadott személyes adatokat érintő adatvédelmi incidens esetén bejelentési kötelezettség terheli az illetékes felügyeleti hatóság felé – illetve adott esetben az érintett természetes személyek irányában is –, az incidens bekövetkeztét követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens tudomására jutott.

 10. Szolgáltató a fentiekre tekintettel vállalja, hogy a személyes adatokat érintő bármely adatvédelmi incidenst az arról való tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti a Megbízónak. Szerződő felek rögzítik, hogy bejelentési kötelezettség elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő következmények, károk kizárólag a Szolgáltatót terhelik.

 11. Szolgáltató tudomással bír továbbá arról a tényről is, hogy a Megbízónak jogszabályi kötelezettsége áll fenn az adatvédelmi incidensek nyilvántartását illetően, melyre tekintettel Szolgáltató már jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy ezen Megbízói kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat Megbízói kérésre átadja, illetve e körben a Megbízóval folyamatosan együttműködik.

 12. Felek megállapodása alapján Szolgáltató további adatfeldolgozót Megbízó előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem vehet igénybe. Szolgáltató már jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az általa Szolgáltató adatfeldolgozó adatvédelmi kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik a további adatkezelő kötelezettségeinek teljesítésére a Megbízó felé.

 13. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése körében együttműködik a Megbízóval, mely együttműködési kötelezettség kiterjed különösen, de nem kizárólagosan Megbízó által esetlegesen lefolytatandó adatvédelmi hatásvizsgálatban történő közreműködésre és információ átadásra is.

 14. Szolgáltató köteles a jelen adatfeldolgozási szolgáltatás nyújtásának befejezését követően a Megbízó által a rendelkezésére bocsátott valamennyi személyes adatot maradéktalanul – a Megbízó kérésének megfelelően – törölni vagy a Megbízó részére visszajuttatni, és az adatokról készült másolatokat haladéktalanul megsemmisíteni.

 15. Szolgáltató jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó rendelkezésére bocsát minden olyan információt, mely szükséges az adatfeldolgozói kötelezettségek teljesítésének igazolásához, és ennek Megbízó általi ellenőrzéséhez.

 16. Szolgáltató tudomással bír arról, hogy a jelen szerződésnek a személyes adatok kezelését érintő rendelkezései, valamint vonatkozó jogszabályi előírások megsértéséből, illetve a Megbízó jogszerű utasításaitól való eltérésből adódó, a természetes személy érintetteknél vagy a Megbízónál keletkező károkért korlátlanul felel.

 17. Szolgáltató tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen adatfeldolgozási tevékenységének teljesítésével összefüggésben köteles – figyelembe véve az adatkezelés jellegét, és a rendelkezésére álló információkat – megfelelő segítséget nyújtani a Megbízónak a számára jogszabály által előírt adatbiztonsági, illetve adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására vonatkozó kötelezettségek teljesítéséhez.

 18. Felek kijelentik, hogy a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó Megbízó üzleti tevékenységében a Szolgáltató nem érdekelt.

 19. Felek rögzítik, hogy jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 20. Amennyiben Megbízó az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintett magánszemély törléshez való jogát szeretné érvényesíteni, Megbízó kérésére Szolgáltató a kliens programból törölni tudja a valós idejű futás környezetben tárolt adatokat, amennyiben azok megőrzését jogszabály nem írja elő (tehát törölhető pl. a kapcsolattartáshoz használt személyes adat, ugyanakkor a bérszámfejtés, illetve a könyvelés során rögzítettek azonban nem). A biztonsági mentésekből történő törlés technikai okokból nem megvalósítható.

 21. A dokumentumként feltöltött állományok személyes adatartalmát Szolgáltató kizárólag az adatok jogszabályban előírt rögzítéséhez, illetve a Megbízó által kért adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez használja. A feltöltött dokumentumok eredeti példányának megőrzése, azok selejtezése, illetve törlésének biztosítása Megbízó felelőssége.

 22. Szolgáltató a Megbízó által átadott személyes adatok vonatkozásában tekinthető adatkezelőnek. Szolgáltató kinyilvánítja, hogy a Megbízó által kezelésre átadott személyes adatokat kizárólag a Megbízóval fennálló jelen szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan kezeli. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által kezelésre átadott adatokat hatályos Info tv-ben és a GDPR-ban rögzített előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Szolgáltató a Megbízó személyes adatait kizárólag a Megbízóval fennálló szerződéses jogviszony fennállásáig kezeli, annak megszűnésekor azokat a hatályos jogszabályok szerint archiválja és tárolja az esetleges hatósági megkeresések, vagy jogi viták felmerülése esetére. Nem jogosult azokat az adatokat törölni, amelyek megőrzésére törvény kötelezi.

 23. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései szerint fennálló Megbízási szerződés teljesítése, a szolgáltatásai nyújtása során tudomására jutott, ill. birtokába került valamennyi információt, adatot, illetve dokumentációt illetően titoktartási kötelezettség terheli. Szolgáltató a jelen ÁSZF elfogadásával kinyilvánítja, hogy ezen titoktartási kötelezettségének megfelelően a tudomására, illetve birtokába került valamennyi adatot bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek a Megbízó kifejezett írásbeli rendelkezése nélkül nem adja át, nem teszi hozzáférhetővé és semmilyen módon nem hozza nyilvánosságra. Ez alól kivételt képez, ha az adatok kiadására jogerős bírósági határozat, vagy törvénnyel erre felhatalmazott szerv kötelezi.

 24. Szolgáltatónak a weboldal használatához és a megrendelésekhez kapcsolódó, törvényes adatkezelésére vonatkozó részletes Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.colling.hu/Adatkezeles,

 25. Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli a bérszámfejtési szolgáltatás nyújtása során:

 • Név, születéskori (leánykori) név

 • Lakcím

 • Anyja neve

 • Születési helyi ideje

 • TAJ szám

 • Adóazonosító jel

 • Igazolások, orvosi jelentések, jegyzőkönyv

 • Munkavállaló gyermekeinek,

 • házas, vagy élettársának személyes adatai

 • Háza, vagy élettárságnak munkahelyi adatai

 • Letiltásokhoz kapcsolódó adatok

 • Elvált házastárs személyes adatai


A munkavállalók személyes adatai kezelésének

célja

jogalapja

a munkavállalók társadalombiztosításával, bérével és béren kívüli juttatásaival kapcsolatos ügyintézés

az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]

munkaszerződések nyilvántartása és a kapcsolódó tájékoztatók

szerződés teljesítése, amelyben a munkavállaló az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]

új munkavállaló beléptetése

szerződés megkötését megelőző lépés megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]


Fenti adatok kezeléséről Szolgáltató a Megbízási szerződés 4. számú mellékletében tájékoztató mintát bocsát Megbízó rendelkezésére, amellyel Megbízó az alkalmazottai felé az adatkezelő megbízására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének tehet eleget.

10. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ANNAK MÓDOSÍTÁSA

 1. A jelen ÁSZF 2020. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Megbízó részére a Szolgáltató által nyújtott teljes szolgáltatásra, valamint annak a jövőbeni módosításaira is.

 2. A jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontjában Szolgáltatóval már jogviszonyban álló Megbízók esetében a jelen ÁSZF Megbízó általi elfogadását illetően Szolgáltató az ÁSZF módosítására irányadó alábbi 10.3. pontban rögzített rendelkezések szerint jár el. Amennyiben a Megbízó 15 (tizenöt) napon belül nem mondja fel Szolgáltatóval már fennálló szerződését, abban az esetben a jelen ÁSZF rendelkezései a fenti 10.1. pontban rögzített kezdő hatállyal vonatkoznak rá is.

 3. Szolgáltató fenntartja a jogát a jelen ÁSZF módosítására és kiegészítésére.

  1. Szolgáltató legkésőbb 15 (tizenöt) nappal a megváltozott ÁSZF hatálybalépése előtt a weboldalán közzéteszi, és e-mailben értesíti a Megbízót a tervezett változásokról.

  2. Amennyiben az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül a Megbízó írásban nem kifogásolja a változtatást, úgy azok automatikusan hatályba lépnek.

  3. Amennyiben Megbízó a módosítást nem kívánja elfogadni, jogosult a Megbízó Megbízási szerződést a jelen ÁSZF 8.3. vonatkozó rendelkezése alapján írásban, a megszüntetésre vonatkozó általános szabályok szerint felmondani.

  4. Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztató változásairól az ÁSZF-re vonatkozó szabályozással megegyezően köteles tájékoztatást küldeni Megbízónak

 4. Az ÁSZF mindenkor hatályos változata Szolgáltató honlapján folyamatosan elérhető a következő weboldalakról: https://www.colling.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek, www.colling.hu/ASZF.


11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek-kel létrejött jogviszonyukból eredő esetleges vitáikat a Felek kötelesek megkísérelni békés úton rendezni.

A jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában a felek irányadó jogként a magyar jogot jelölik meg, békés úton nem rendezhető vitás kérdésekben – hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét határozzák meg.

Minden egyéb ezen ÁSZF-ben, vagy a Megbízási Szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai érvényesek.

A jelen Általános Szerződési Feltételek szövegével, mint szellemi termékkel kapcsolatos valamennyi szerzői jog a Colling Könyvelő és Tanácsadó Kft. tulajdonában áll, az ÁSZF egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, más művekhez való bármely módon történő felhasználása kizárólag a Colling Könyvelő és Tanácsadó Kft. engedélyével lehetséges.

Budapest, 2020. január 1.