Változások 2016

20.12.2015
|
0 Hozzászólások
||

Változások az adózás rendjében

● Adózók minősítése szigorítások

● Bevallási nyilatkozat

● Helyi adók bevallása az ÁNYK-ban

SZJA

● Családi kedvezmény

ÁFA

● A fizetendő adó csökkenésének önellenőrzése

● Folyamatos teljesítésű ügyletek számlázási szabályai

 

Adózók minősítése – szigorítások

 

Megbízható és kockázatos jelzőkkel fogja minősíteni és besorolni az adózókat az állami adó- és vámhatóság.

A cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapulvételével a tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősítik,, melynek keretében a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását vizsgálja. A minősítés hatálya a minősítés hónapját követő hónap első napján áll be. A minősítés eredményéről az állami adó- és vámhatóság az adózót elektronikus úton értesíti. Az adózó a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül minősítését lekérdezheti.

Az adózás rendjéről szóló törvényben részletesen ismertetik a besorolási kritériumokat, eszerint megbízható adózó az, amely az alábbi, együttes feltételeknek megfelel:

a) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,

b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3 %-át meghaladó adókülönbözetet,

c) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,

d) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,

e) a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,

f) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószám-felfüggesztés hatálya alatt,

g) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám-törlés hatálya alatt,

h) a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság,

i) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és

j) nem minősül kockázatos adózónak

 

Az állami adó- és vámhatóság által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha az adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül.

Az állami adó- és vámhatóság a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a megbízható adózót mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, illetve a hiba javítására. Mulasztási bírság kiszabásának csak a felhívás eredménytelensége esetén van helye.

A megbízható adózó által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság a 37. § (4) bekezdése szerinti esetben 45 napon belül utalja ki.

 

A kockázatos adózó

 

Az állami adó- és vámhatóság kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfaregisztrált adóalanyt, amely esetében az alábbi feltételek legalább valamelyike fennáll:

a) szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján,

b) szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján,

c) szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,

d) egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

 

A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított 1 évig áll fenn. A kockázatos adózó által visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalási határideje 75 nap.

Ha az adózó az állami adó- és vámhatóság által ellenőrzés alá vont időszakban, illetve annak egy részében, vagy az ellenőrzés időtartama alatt, illetve annak egy részében kockázatos adózónak minősül, az ellenőrzés határideje 60 nappal meghosszabbodik.

Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható mulasztási bírság felső határa, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a mulasztás feltárásának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában kockázatos adózónak minősült, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 150 százaléka.

 

Bevallási nyilatkozat

 

2016-ban lehetősége lesz a munkavállalóknak (és a munkáltatóval esetleg már nem rendelkező magánszemélyeknek is) arra, hogy egy ún. bevallási nyilatkozattal tegyenek eleget 2015. személyi jövedelemadó kötelezettségüknek.

„Ha a magánszemély az adóévben kizárólag munkáltatótól származó jövedelmet szerzett és megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételeknek, bevallási kötelezettségének a munkáltatójához megtett bevallási nyilatkozat útján is eleget tehet. A nyilatkozattétel időpontjában munkáltatóval nem rendelkező magánszemély a nyilatkozatot az állami adóhatóságnál, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton vagy papíralapon teheti meg.”

Ezt a nyilatkozatot a munkáltató felé tehetik meg, ugyanakkor az alábbi feltételek megléte esetén nincs mód ilyen nyilatkozat megtételére:

● kamatból, osztalékból, árfolyamnyereségből származó jövedelem,

● tételes költségelszámolás, költséghányad (kivéve a 10 százalék költséghányad) alkalmazása esetén,

● vállalkozásból kivont jövedelem,

● ingatlan bérbeadásból származó jövedelem (ha annak összege az egymillió forintot meghaladja),

● az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány,

● adókedvezmény, adóalap-kedvezmény érvényesítése,

● az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozat megléte

 

Mindezek alapján a családi kedvezményt érvényesítők, az első házasok kedvezményét érvényesítő családok, vagy személyi jövedelemadó-kedvezményt igénybe vevők sem jogosultak bevallási nyilatkozat megtételére.

A jogosult magánszemélyek az adóévet követő január 31-ig tehetik meg nyilatkozatukat a munkáltató felé, utóbbi pedig a januári 08-as bevallásokkal február 12-éig szolgáltat adatot a nyilatkozókról az Adóhatóságnak. Az állami adóhatóság azon magánszemélyek adóját, akik bevallási nyilatkozatot tettek, és bevallási kötelezettségüket más módon nem teljesítették, az adóévet követő év május 20-ig állapítja meg a munkáltató 31. § (2) bekezdése szerinti bevallása alapján. Az adó megállapításáról az adóhatóság a magánszemélyt nem értesíti, kivéve, ha a munkáltató az adó, adóelőleg összegét nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, és ez a magánszemélynél különbözetet eredményez. Ilyen esetben az adóhatóság a különbözetről határozatot hoz.

 

Helyi adók bevallása az ÁNYK-ban

 

Az adózók 2017. január 1-től az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségüket a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatósághoz az általános nyomtatványkitöltő program alkalmazásával is teljesíthetik.

Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást – tartalmi és formai vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta  kiadásával – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul elektronikus úton, illetve, ha az önkormányzati adóhatóság az elektronikus úton történő adatfogadás technikai feltételeit nem biztosítja, akkor 5 munkanapon belül postai szolgáltató útján megküldi. Az állami adóhatósághoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

 

SZJA

 

A személyi jövedelemadó adókulcsa 16%-ról 15%-ra mérséklődik, mely a béren kívüli és egyes juttatások adómértékeit is érinti. Előbbiek esetében a jelenlegi 35,7 százalékos adóterhelés helyett 34,51 százalék (1,19 szeres szorzó után 15 százalék Szja és 14 százalék EHO), az egyes meghatározott juttatások esetén a jelenlegi 51,17 százalékos adóterhelés helyett 49,98 százalékos (1,19 szeres szorzó után 15 százalék Szja és 27 százalék EHO) lesz az adó mértéke.

 

Családi kedvezmény

 

Az igénybevétel rendszere nem változik, ugyanakkor – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a kedvezmény összege az alábbiak szerint alakul:

● egy eltartott esetén 66 670 forint

● kettő eltartott esetén 83 330 forint

● három, és minden további eltartott esetén 220 000 forint.

 

ÁFA

 

A fizetendő adó csökkenésének önellenőrzése

Az eddigi szabályozás alapján a korábban nem érvényesített levonható előzetesen felszámított adó összegét az elévülési időszak belül az aktuális adó-megállapítási időszakban is elszámolhattuk. Az új szabály szerint ez az időszak visszamenőlegesen legfeljebb két év lehet, a korábbi időszakok fizetendő adót csökkentő tételeit csak az eredeti adó-megállapítási időszak (amikor a levonási jog keletkezett) önellenőrzésével számolhatjuk el. A módosítást a 2016. január 1-jén, vagy azt követően keletkezett ügyletek esetében kell először alkalmazni. A fordított adózással megfizetett adó kapcsán levonható adót abban az adómegállapítási időszakban lehet érvényesíteni, amikor a  fizetendő adót meg kell állapítani.

Folyamatos teljesítésű ügyletek

2016-ban már minden ilyen jellegű ügylet esetében él az a főszabály, miszerint a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. A számlán feltüntetetteken túl elsősorban a szerződések határozzák majd meg mi tekinthető teljesítési időpontnak.

A főszabálytól eltérően kivételeket is megfogalmaz a törvény, eszerint a teljesítési időpont:

● a számlakiállítás napja lesz, ha az esedékesség és a számlakiállítás napja megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját,

● az esedékesség napja, de legfeljebb az elszámolási időszak utolsó napját követő 60. nap lesz, ha az ellenérték esedékessége az elszámolási időszak utolsó napján túl fog bekövetkezni.

A korábbi javaslat és a 2015. évi átmeneti szabály alapján (mely szerint már az új szabályokat kellett alkalmazni a könyvviteli, könyvvizsgálói, adótanácsadói szolgáltatások esetén) az egyik teljesítési időpont az elszámolási időszakot követő legfeljebb 30. nap lehetett, ez most a 60. napra tolódik ki.

 

Összefoglalva a teljesítési időpontokat:

Számlakibocsátás időpontja, ha az esedékesség és számlakiállítás korábbi, mint az elszámolási időszak vége.

Elszámolási időszak vége, ha az esedékesség az elszámolási időszak előtt vagy végén megy végbe, a számlakibocsátás pedig az elszámolási időszak után történik.

Esedékesség, ha az esedékesség későbbi, mint az elszámolási időszak, de nem haladja meg az azt követő 60. napot, függetlenül a számlakibocsátás napjától.

Elszámolási időszakot követő 60. nap, ha az esedékesség 60 napon túli az elszámolási időszakhoz képest, függetlenül a számlakibocsátás időpontjától. Azon 2015-ben kiállított számlákra, amelyek 2016. évi elszámolási időszakot és esedékességet érintenek, továbbra is a 2015. évi szabályokat kell alkalmazni.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.