A pénztárgép, taxaméter üzemeltetésének egyes szabályai

28.09.2014
|
0 Hozzászólások
|

46. § A pénztárgép adóügyi ellenőrző egységét, illetve a taxaméter adómemóriáját az üzemeltetőnek az adó-megállapításhoz való jog elévülési idejéig meg kell őriznie.

47. §

(1) A pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata kötelező.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

(3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz

a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,

b) szükség esetén kicseréli az adóügyi ellenőrző egység akkumulátorát

(4) Az éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

48. §

(1) A pénztárgépen a napi nyitás és napi zárás végrehajtása kötelező

(2) A napi nyitás végrehajtása során rögzíteni kell a nyitó készpénzállomány értékét.

(3) A pénztárgépen minden nyitvatartási nap végén, folyamatos nyitva tartás mellett 24 óránként „Napi forgalmi jelentést”-t kell készíteni.

49. § Az üzemeltető köteles biztosítani, hogy az adóügyi ellenőrző egység és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervere közötti, e rendelet szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő adatkapcsolatot az üzemeltető által befolyásolható külső körülmény ne zavarja, ne gátolja, illetve köteles az ilyen körülményt haladéktalanul megszüntetni.

50. § A szerviz a pénztárgépet kizárólag adóalanyi minőségben eljáró személy, szervezet részére helyezheti üzembe, aki (amely) köteles e minőségét az üzembe helyezés előtt előzetesen igazolni.

Változás a pénztárgép, taxaméter használatában

51. §

(1) Az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak a pénztárgép használatának 30 napot meghaladó szüneteltetését, a szüneteltetés megkezdésétől számított 45 napon belül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően a pénztárgép csak azt követően használható újra, ha az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon bejelenti az állami adóhatóságnak a használat folytatását.

52. §

(1) Az üzemeltető a pénztárgép üzemeltetési helyének megváltoztatásakor (a továbbiakban: áthelyezés) köteles az áthelyezés idejét és az új üzemeltetési hely címét a pénztárgépbe és a pénztárgépnaplóba bejegyezni.

(2) Az üzemeltető az (1) bekezdésben foglaltakról az áthelyezéstől számított 15 napon belül, az erre rendszeresítet nyomtatványon adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.

53. § Az üzemeltető köteles a pénztárgép, taxaméter megsemmisülését, elvesztését, eltulajdonítását annak észlelését követően haladéktalanul bejegyezni a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba, és azt az észlelést követő 8 napon belül, az erre rendszeresített nyomtatványon bejelenteni az állami adóhatóságnak. Taxaméter esetében a bejelentést egyidejűleg az illetékes megyei (fõvárosi) Kereskedelmi és Iparkamara felé is teljesíteni kell.

A pénztárgép- és a taxaméternapló

54. §

(1) A pénztárgépnapló a pénztárgéppel kapcsolatos események dokumentálására szolgál. A pénztárgépnaplót szigorú számadás alá kell vonni.

(2) A pénztárgép üzemeltetéséről és szervizeléséről pénztárgépnapló vezetése kötelező. Egy pénztárgépről egy pénztárgépnapló vezethető

(3) A pénztárgépnaplóba bejegyzést az e rendeletben meghatározott esetekben az üzemeltető vagy – a (4) bekezdésben foglaltak szerint – a műszerész tehet.

(4) A műszerész az üzemeltető (az üzemeltető részéről jelen lévő személy) aláírásával ismerteti el bejegyzését. Az aláírás megtagadása esetén a műszerész jegyzőkönyvet vesz fel, melyben meg kell jelölni az aláírás megtagadásának okát. Az aláírás megtagadásáról az üzemeltető az erre rendszeresített nyomtatványon, az aláírás megtagadásától számított 15 napon belül adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.

(5) Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót az üzemeltetési helyen tartani.

(6) A pénztárgépnaplót a pénztárgép selejtezését vagy értékesítését követően szervizzel le kell záratni.

(7) Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót a lezárásától számított nyolc évig megőrizni.

(8) Ha a pénztárgépnapló elveszett, megsemmisült, az üzemeltető köteles a szervizt haladéktalanul értesíteni. A bejelentésről a szerviz jegyzőkönyvet vesz fel. Új pénztárgépnaplóba csak a pénztárgép beszerzésére vonatkozó bizonylat bemutatása után jegyezhet be adatot a műszerész.

(9) Az e §-ban foglaltakat a taxaméterre megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a taxaméternaplót és az érvényes hitelesítést igazoló dokumentumot, a távolsági és helyi személytaxi közlekedés (SZJ 60.22.11.) nyújtását (a továbbiakban: taxi-szolgáltatást) végző az üzemelés során köteles a gépkocsiban, illetve magánál tartani.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.